امور ترجمه

 

  • ترجمه متون و کاتالوگ های فنی، بازرگانی و علمی به چینی و بالعکس،
  • خدمات ترجمه حضوری در نشست ها، نمایشگاه ها، کارخانجات و مراکز مدتظر شما.