ایجاد ارتباط بین شرکت های فناورانه داخل و خارج

 

  • معرفی شرکت های فعال در حوزه‌های تخصصی،
  • ایجاد ارتباط متقابل و برقراری برنامه‌ریزی جهت انجام بازدید،
  • تعریف پروژه‌های مشترک،
  • تأمین نیازهای علمی و فناورانه،
  • هماهنگی دوره‌های آموزشی مشترک،
  • هماهنگی برای شرکت در دوره‌های مدارس تابستانه در دو کشور.