برگزاری تورهای فناوری

 

📡🌐 اطلاع‌رسانی مستمر رویدادها و برگزاری تورهای علمی و تخصصی شامل بازدید از دانشگاه‌ها، شرکت های خصوصی فناور، پارک های علم و فناوری، نمایشگاه های تخصصی و غیره.